سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران - جلد اول (۴۸۹ صفحه)  
سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران - جلد دوم (۴۳۱ صفحه) 
کنکاشی در بھائی ستيزی (۷۱ صفحه) 
بهائیان و ایران آینده (۱۱۸ صفحه)
رگ تاک - جلد اول (۲۸۶ صفحه)
رگ تاک - جلد دوم (۳۳۷ صفحه) 

تماس با ما